收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

TaRIPK positively regulates the high-temperature seedling plant resistance to stripe rust in wheat

HU Yangshan  SU Chang  ZHANG Yue  LI Yuxiang  CHEN Xianming  SHANG Hongsheng  SHANG Wenjing  HU Xiaoping  
【摘要】:Resistance to Pseudomonas syringae pv.maculicola(RPM1)-induced protein kinase(RIPK) in Arabidopsis thaliana belongs to the receptor-like cytoplasmic kinase family and plays an important role in the immunity.Here,we reported a "guard model" in wheat that is induced by a receptorlike cytoplasmic kinase TaRIPK alone with TaPCLPl and TaRPMl during the wheat-Puccinia striiformis f.sp.tritici(Pst) interaction.The transcriptional expression level of TaRIPK is upregulated in the period of the high-temperature seedling plant(HTSP) resistance in wheat cultivar Xiaoyan6 against Pst.Knocking down of TaRIPK reduced the expression level of TaRPM1,resulting in a decrease of the HTSP resistance.TaRIPK interacts with Papain-like cysteine protease 1(TaPLCPl) in planta.Knocking down of TaPLCP1 also decreased the HTSP resistance.Interestingly,TaPLCPl is targeted by a candidate effector protein 2(PstCEP2),a secreted protein of Pst.Transient overexpression of PstCEP2 inhibits the basal immunity in tobacco and wheat.PstCEP2 as an effector protein was further supported by gene silencing and function identification.In summary,TaRIPK positively regulates the HTSP resistance in wheat through induction of TaRPMl or interaction with TaPLCPl,which is also targeted by effector protein PstCEP2.TaPLCPl may perform as a novel guardee in wheat,and act as the central hub of defense response to stripe rust.Activation of the guard model positively regulates the HTSP resistance.Furthermore,the high-temperature resistance appears to be an important strategy for wheat to resistant against Pst infection with global warming.

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 Xiaoling Tian;Zhen Wang;Shukai Yang;Xiaoxi Wang;Li Li;Binghua Sun;Sen Ma;Shiquan Zheng;;Microstructure observation of multilayers separated from wheat bran[J];Grain & Oil Science and Technology;2021年04期
2 Mengyu Mu;Ruidie Geng;Yuanyuan Yue;Feng Jia;Xia Zhang;Jinshui Wang;;Quality prediction of freshly-harvested wheat using Gluto Peak during postharvest maturation[J];Grain & Oil Science and Technology;2021年04期
3 LIU Ting-ting;XU Miao-ze;GAO Shi-qi;ZHANG Yang;HU Yang;JIN Peng;CAI Lin-na;CHENG Ye;CHEN Jian-ping;YANG Jian;ZHONG Kai-li;;Genome-wide identification and analysis of the regulation wheat DnaJ family genes following wheat yellow mosaic virus infection[J];Journal of Integrative Agriculture;2022年01期
4 BAI Sheng-sheng;ZHANG Han-bing;HAN Jing;WU Jian-hui;LI Jia-chuang;GENG Xing-xia;Lü Bo-ya;XIE Song-feng;HAN De-jun;ZHAO Ji-xin;YANG Qun-hui;WU Jun;CHEN Xin-hong;;Identification of genetic locus with resistance to take-all in the wheat-Psathyrostachys huashanica Keng introgression line H148[J];Journal of Integrative Agriculture;2021年12期
5 ZHANG Pan-pan;CHEN Yu-lu;WANG Chen-yang;MA Geng;Lü Jun-jie;LIU Jing-bao;GUO Tian-cai;;Distribution and accumulation of zinc and nitrogen in wheat grain pearling fractions in response to foliar zinc and soil nitrogen applications[J];Journal of Integrative Agriculture;2021年12期
6 JIN Jing-jing;DUAN Shuo-nan;QI Yong-zhi;ZHEN Wen-chao;MA Jun;;Identification of proteins associated with Fusarium crown rot resistance in wheat using label-free quantification analysis[J];Journal of Integrative Agriculture;2021年12期
7 Ke ZHANG;Jifeng MA;Yu WANG;Weixing CAO;Yan ZHU;Qiang CAO;Xiaojun LIU;Yongchao TIAN;;Key variable for simulating critical nitrogen dilution curve of wheat:Leaf area ratio-driven approach[J];Pedosphere;2022年03期
8 Miriam Marín-Sanz;Julio C.Masaru Iehisa;Francisco Barro;;New transcriptomic insights in two RNAi wheat lines with the gliadins strongly down-regulated by two endosperm specific promoters[J];The Crop Journal;2022年01期
9 Andrii Gorash;Rita Armonien?;Kemal Kazan;;Can effectoromics and loss-of-susceptibility be exploited for improving Fusarium head blight resistance in wheat?[J];The Crop Journal;2021年01期
10 Yu ZHAO;Chao LIANG;Shuai SHAO;Jie LI;Hongtu XIE;Wei ZHANG;Fusheng CHEN;Hongbo HE;Xudong ZHANG;;Interactive effects of elevated CO_2 and nitrogen fertilization levels on photosynthesized carbon allocation in a temperate spring wheat and soil system[J];Pedosphere;2021年01期
11 Shuaibing Zhang;Minghui Zheng;Huanchen Zhai;Ping'an Ma;Yangyong Lyu;Yuansen Hu;Jingping Cai;;Effects of hexanal fumigation on fungal spoilage and grain quality of stored wheat[J];Grain & Oil Science and Technology;2021年01期
12 LIU Yuan;Takele Weldu GEBREWAHID;ZHANG Pei-pei;LI Zai-feng;LIU Da-qun;;Identification of leaf rust resistance genes in common wheat varieties from China and foreign countries[J];Journal of Integrative Agriculture;2021年05期
13 XIAO Jing-xiu;ZHU Ying-an;BAI Wen-lian;LIU Zhen-yang;TANG Li;ZHENG Yi;;Yield performance and optimal nitrogen and phosphorus application rates in wheat and faba bean intercropping[J];Journal of Integrative Agriculture;2021年11期
14 Jinping Deng;Chuanhui Cheng;Haoyuan Yu;Shuangbo Huang;Xiangyu Hao;Jianzhao Chen;Jiansen Yao;Jianjun Zuo;Chengquan Tan;;Inclusion of wheat aleurone in gestation diets improves postprandial satiety, stress status and stillbirth rate of sows[J];Animal Nutrition;2021年02期
15 Sridevi Nakka;Mithila Jugulam;Dallas Peterson;Mohammad Asif;;Herbicide resistance: Development of wheat production systems and current status of resistant weeds in wheat cropping systems[J];The Crop Journal;2019年06期
16 Hongjie Li;Timothy D.Murray;Robert A.McIntosh;Yang Zhou;;Breeding new cultivars for sustainable wheat production[J];The Crop Journal;2019年06期
17 Lin Ma;Chenyang Hao;Hongxia Liu;Jian Hou;Tian Li;Xueyong Zhang;;Diversity and sub-functionalization of TaGW8 homoeologs hold potential for genetic yield improvement in wheat[J];The Crop Journal;2019年06期
18 Yong Zhao;Meng Zhou;Ke Xu;Jiahao Li;Shanshan Li;Shuhua Zhang;Xueju Yang;;Integrated transcriptomics and metabolomics analyses provide insights into cold stress response in wheat[J];The Crop Journal;2019年06期
19 Xianfang HE;Li ZHAO;Ze LIU;Muhammad SAJJAD;Jianlai WANG;;Yield Gap Analysis of Wheat in Rice-wheat Rotation Regions of Anhui Province,China[J];Asian Agricultural Research;2019年11期
20 FANG Zheng-wu;HE Yi-qin;LIU Yi-ke;JIANG Wen-qiang;SONG Jing-han;WANG Shu-ping;MA Dong-fang;YIN Jun-liang;;Bioinformatic identification and analyses of the non-specific lipid transfer proteins in wheat[J];Journal of Integrative Agriculture;2020年05期
中国重要会议论文全文数据库 前20条
1 ZHANG Wanying;LI Haiyang;WANG Limin;XIE Shunpei;ZHANG Yuan;KANG Ruijiao;ZHANG Mengjuan;ZHANG Panpan;LI Yonghui;HU Yanfeng;WANG Min;CHEN Linlin;YUAN Hongxia;DING Shengli;LI Honglian;;A novel effector CsSp1 from Bipolaris sorokiniana was essential for colonization in wheat and also an elicitor activating host immunity through salicylic signaling pathway[A];植物病理科技创新与绿色防控——中国植物病理学会2021年学术年会论文集[C];2021年
2 LIU Saifei;XIE Liyang;SU Jiaxuan;TIAN Binnian;FANG Anfei;YU Yang;BI Chaowei;杨宇衡;;Integrated metabolo-transcriptomics to reveal responses of wheat against Puccinia striiformis f.sp.tritici[A];植物病理科技创新与绿色防控——中国植物病理学会2021年学术年会论文集[C];2021年
3 HU Yangshan;SU Chang;ZHANG Yue;LI Yuxiang;CHEN Xianming;SHANG Hongsheng;SHANG Wenjing;HU Xiaoping;;TaRIPK positively regulates the high-temperature seedling plant resistance to stripe rust in wheat[A];植物病理科技创新与绿色防控——中国植物病理学会2021年学术年会论文集[C];2021年
4 WANG Qiao;GUO Jia;JIN Pengfei;LI Ying;GUO Jun;LI Qiang;WANG Baotong;;Proteomics reveals differences in wheat defense and TaGST/TaCBS enhances resistance to powdery mildew[A];植物病理科技创新与绿色防控——中国植物病理学会2021年学术年会论文集[C];2021年
5 FAN Xin;LIU Feiyang;HE Mengying;HU Zeyu;ZHANG Shan;CHENG Jiaxin;WANG Ning;WANG Jianfeng;TANG Chunlei;KANG Zhensheng;WANG Xiaojie;;A Puccinia striiformis effector inhibits wheat cysteine protease activity to suppress Host Immunity[A];植物病理科技创新与绿色防控——中国植物病理学会2021年学术年会论文集[C];2021年
6 HU Zeyu;WANG Ning;ZHANG Shan;LIU Feiyang;FAN Xin;CHENG Jiaxin;WANG Jianfeng;TANG Chunlei;WANG Xiaojie;KANG Zhensheng;;Regulation mechanism of transcription factor TaCBF1 in the interaction of wheat and stripe rust fungus[A];植物病理科技创新与绿色防控——中国植物病理学会2021年学术年会论文集[C];2021年
7 WANG Ning;ZHANG Shan;FAN Xin;HE Mengying;HU Zeyu;LIU Feiyang;CHENG Jiaxin;WANG Jianfeng;TANG Chunlei;KANG Zhensheng;WANG Xiaojie;;Regulation mechanism of TaSERK1 during the interaction between wheat and stripe rust fungus[A];植物病理科技创新与绿色防控——中国植物病理学会2021年学术年会论文集[C];2021年
8 LI Shen;XIA Yanfei;ZHANG Chao;XU Jianqiang;;Effect of biochar on wheat growth and disease control[A];植物病理科技创新与绿色防控——中国植物病理学会2021年学术年会论文集[C];2021年
9 Zhao Kainan;Wu Jinzhi;Huang Ming;Li Youjun;Wu Shanwei;Zhang Zhenwang;Hou Yuanquan;Yang Zhongshuai;Huang Xiuli;Zhao Wenxin;Li Shujing;Wang Hongtao;;Meta analysis of effects of tillage methods on grain yield and water use efficiency in wheat in Henan[A];第十九届中国作物学会学术年会论文摘要集[C];2020年
10 Hongwei Wang;Silong Sun;Wenyang Ge;Lanfei Zhao;Bingqian Hou;Kai Wang;Zhongfan Lyu;Liyang Chen;Shoushen Xu;Jun Guo;Min Li;Peisen Su;Xuefeng Li;Guiping Wang;Cunyao Bo;Xiaojian Fang;Wenwen Zhuang;Xinxin Cheng;Jianwen Wu;Luhao Dong;Wuying Chen;Wen Li;Guilian Xiao;Jinxiao Zhao;Yongchao Hao;Ying Xu;Yu Gao;Wenjing Liu;Yanhe Liu;Huayan Yin;Jiazhu Li;Xiang Li;Yan Zhao;Xiaoqian Wang;Fei Ni;Xin Ma;Anfei Li;Steven S Xu;Guihua Bai;Eviatar Nevo;Caixia Gao;Herbert Ohm;Lingrang Kong;;Horizontal gene transfer of Fhb7 from a fungus underlies Fusarium head blight resistance in wheat[A];第十九届中国作物学会学术年会论文摘要集[C];2020年
11 Ning Wang;Chunlei Tang;Xin Fan;Mengying He;Shan Zhang;Ming Xu;Zeyu Hu;Pengfei Gan;Jianfeng Wang;Xueling Huang;Kang Wang;Zhensheng Kang;Xiaojie Wang;;Inactivation of a Wheat Protein Kinase Gene Confers Broad Spectrum Resistance to Rust Fungi[A];第十九届中国作物学会学术年会论文摘要集[C];2020年
12 龙黎;Fangjie Yao;蒋云峰;陈国跃;;Two Novel QTL Combined with Yr18 Conferring High-level, Durable Resistance to Stripe Rust at Adult-plant Stage in Chinese Wheat Landrace Anyuehong[A];第十九届中国作物学会学术年会论文摘要集[C];2020年
13 Zhou Tianyu;Chen Fajing;Zhang Fengfeng;Fang Anfei;Yu Yang;Bi Chaowei;杨宇衡;;Study on TaSBT1 in wheat resistance against stripe rust[A];中国植物病理学会2019年学术年会论文集[C];2019年
14 Lei Gong;Bao Liu;;Phylogenetic and population structural inference from genomic ancestry maintained in present-day common wheat Chinese landraces[A];第十届全国小麦基因组学及分子育种大会摘要集[C];2019年
15 Guihong Yu;Xu Zhang;Jinbao Yao;Maoping Zhou;Hongxiang Ma;;Resistance against Fusarium Head Blight in transgenic wheat plants expressing ScNPR1 gene[A];江苏省遗传学会2016年学术年会论文摘要集[C];2016年
16 Wenjing Hu;Derong Gao;Hongya Wu;Yong Zhang;Chenbin Lu;;Syntenic loci QFhb-4AL and QFhb-5DL for Fusarium head blight resistance in common wheat(Triticum aestivum L.) revealed by Genome-wide association mapping[A];江苏省遗传学会2019年学术研讨会论文集[C];2019年
17 付必胜;Zhiliang Zhang;Qiaofeng Zhang;Xiaoyou Wu;吴纪中;Shibin Cai;;Identification and mapping of a new powdery mildew resistance allele in the Chinese wheat landrace Hongyoumai[A];江苏省遗传学会2017年学术研讨会——“技术创新与遗传学发展”论文摘要集[C];2017年
18 Jia Liu;Zongkuan Wang;Anqi Fan;Jin Xiao;Haiyan Wang;Xiue Wang;;Two LysM receptors from Haynaldia villosa, CEBiP1-V and CERK1-V, play positive role in resistance to wheat powdery mildew[A];2018中国遗传学会第十次全国会员代表大会暨学术讨论会论文摘要汇编[C];2018年
19 Heng Zhang;Yiming Chen;Ying Niu;Xu Zhang;Li Sun;Haiyan Wang;Jin Xiao;Xiue Wang;;Characterization and toward fine mapping of a plant fewtillering, yellowing and dwarfing trait in common wheat[A];江苏省遗传学会2019年学术研讨会论文集[C];2019年
20 刘美艳;;The STENOFOLIA gene from Medicago alters leaf width, flowering time and chlorophyll content in transgenic wheat[A];江苏省遗传学会2017年学术研讨会——“技术创新与遗传学发展”论文摘要集[C];2017年
中国博士学位论文全文数据库 前20条
1 Shoaib Ur Rehman;小麦蔗糖非发酵相关蛋白激酶2基因TaSnRK2.9的功能分析[D];中国农业科学院;2018年
2 Muharam Ali;抗条锈病小麦N95175抗性基因的遗传图谱与克隆[D];西北农林科技大学;2010年
3 Muhammad Ejaz Khan;[D];西北农林科技大学;2013年
4 Mohamad Hesam Shahrajabian;华北平原冬小麦灌溉效应及蒸发、蒸腾的田间蒸渗仪评价[D];中国农业大学;2015年
5 Mamoona Hanif;小麦TaTGW6基因的克隆鉴定和功能标记开发[D];中国农业科学院;2016年
6 王丽芳;旱作小麦产量形成及其对不同覆盖与耕作措施的响应[D];西北农林科技大学;2016年
7 Nadia Khan;不同水分条件下小麦茎秆可溶性糖和农艺性状的遗传解析[D];中国农业科学院;2015年
8 李玲玲;[D];甘肃农业大学;2006年
9 Kifle Gebreegziabiher Gebretsadik;埃塞俄比亚和中国春小麦种质资源对荻草谷网蚜抗性的鉴定与评价[D];中国农业科学院;2021年
10 Buyannemekh Puntsagdorj;农业补贴政策对小麦生产的影响[D];西北农林科技大学;2021年
11 Ammar Saad Khalid Al-Sammarraie;伊拉克和中国耕作技术和政策对小麦生产影响的比较研究[D];中国农业科学院;2019年
12 Bakht un Nisa Mangan;[D];西北农林科技大学;2014年
13 闫玲;基于CERES-Wheat模型的小麦生长发育过程模拟研究[D];西北农林科技大学;2020年
14 Shafeeq-ur-Rahman;酸碱和镉(Cd)胁迫条件下硅(Si)对小麦生理特性的作用机制[D];中国农业科学院;2020年
15 ABUL AWLAD KHAN;小麦ABC1类激酶基因耐热及抗旱的功能鉴定[D];中国农业大学;2016年
16 郑珍;关中地区冬小麦水分产量效应及气候变化条件下产量响应模拟研究[D];西北农林科技大学;2016年
17 Sara Ilahi;巴基斯坦农业生产能源消耗与可持续发展研究[D];中国农业科学院;2020年
18 杜克明;小麦生长监测物联网关键技术研究[D];中国农业科学院;2015年
19 Syeda Akash Fatima;赤霉病和条锈病对小麦产量的影响及小麦L693 2B染色体上抗赤霉病QTL定位[D];四川农业大学;2018年
20 陈旭;黄土旱塬区小麦品种生产力演变研究[D];西北农林科技大学;2016年
中国硕士学位论文全文数据库 前20条
1 易超;主动脉瓣病变合并升主动脉瘤15例Wheat手术临床经验总结[D];河北医科大学;2019年
2 Mamoudou Saidou;小麦新种质N0324抗白粉病基因的染色体定位与分子标记[D];西北农林科技大学;2013年
3 Lise Josephine Gerard;对中国小麦市场未来的研究[D];华东理工大学;2015年
4 Muhammad Roman;基于农艺和高光谱数据的冬小麦不同生育期氮素状况的预测和优化[D];北京林业大学;2021年
5 韩国强;不同施氮条件下小麦品种的碳氮转移效率研究[D];福建农林大学;2010年
6 郑青焕;21份印度小麦种质品质性状的评价及主要农艺性状分析[D];西北农林科技大学;2016年
7 Shahat Sabet MOHAMED;中埃农业比较研究[D];中国农业科学院;2013年
8 刘占锋;利用作物模拟模型辅助冬小麦限水灌溉决策的研究[D];河北农业大学;2004年
9 杨宁;豆科绿肥—冬小麦轮作提高小麦产量和营养元素含量的效应与土壤机制[D];西北农林科技大学;2012年
10 Angelique TWIZERIMANA;不同播种方式与密度对冬小麦西农805产量和品质的影响[D];西北农林科技大学;2020年
11 罗怀勇;小麦条锈病、白粉病和叶锈病抗病基因的分子标记[D];四川农业大学;2010年
12 张志良;小麦地方品种红蚰麦抗白粉病基因的发掘和定位[D];南京农业大学;2015年
13 周振;锌对小麦镉吸收累积特性的影响及其作用机理[D];河南农业大学;2019年
14 拉钠(RANA ABDUL SAMAD);[D];华中农业大学;2016年
15 徐晓武;小麦抗赤霉菌侵入基因Fhb5的精细定位[D];南京农业大学;2014年
16 李广鑫;不同小麦品种锌吸收累积特性及其作用机理[D];河南农业大学;2020年
17 彭宏扬;农业供给侧结构性改革背景下河南优质专用小麦发展策略研究[D];河南农业大学;2019年
18 NI NI THAN;[D];西北农林科技大学;2017年
19 于宝柱;2005年中国四省小麦中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的污染调查[D];吉林大学;2006年
20 高煜;小麦抗源贵协3号抗条锈病基因的定位[D];贵州大学;2021年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978