收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

A rice TPR domain protein BSR-K1 negatively regulates broad-spectrum resistance via binding OsPAL1 mRNA

Zhou Xiaogang  Liao Haicheng  Chern Mawsheng  Yin Junjie  Chen Yufei  Wang Jianping  Zhu Xiaobo  Chen Zhixiong  Yuan Can  Zhao Wen  Wang Jing  Li Weitao  He Min  Ma Bingtian  Wang Jichun  Qin Peng  Chen Weilan  Wang Yuping  Liu Jiali  Qian Yangwen  Wang Wenming  Wu Xianjun  Li Ping  Zhu Lihuang  Li Shigui  Pamela C.Ronald  Chen Xuewei  
【摘要】:Crops carrying broad-spectrum resistance loci provide an effective strategy for controlling infectious disease because these loci typically confer resistance to diverse races of a pathogen or even multiple species of pathogens.Despite their importance,only a few crop broad-spectrum resistance loci have been reported.Here,we report the identification and characterization of the ricebsr-kl(broad-spectrum resistance Kitaake-1) mutant,which confers broad-spectrum resistance against Magnaporthe oryzae and Xanthomonas oryzae pv.oryzae with no major penalty on key agronomic traits.Map-based cloning reveals that Bsr-k1 encodes a tetratricopeptide repeats(TPRs)-containing protein,which binds to mRNAs of multiple OsPAL(OsPAL1-7) genes and promotes their turnover.Loss of function of the Bsr-k1 gene leads to accumulation of OsPAL1-7 mRNAs in the bsr-k1 mutant.Furthermore,overexpression of OsPAL1 in wild-type rice TP309 confers resistance to M.oryzae,supporting the role of OsPAL1.Our discovery of the bsr-k1 allele constitutes a significant conceptual advancement and provides a valuable tool for breeding broad-spectrum resistant rice.

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 ;Cloning and functional analysis of the sequences flanking mini-Tn5 in the magnetosomes deleted mutant NM4 of Magnetospirillum gryphiswaldense MSR-1[J];Science in China(Series C:Life Sciences);2005年06期
2 ZHANG Yun-hui;BIAN Xiao-feng;ZHANG Suo-bing;LING Jing;WANG Ying-jie;WEI Xiao-ying;FANG Xian-wen;;Identifi cation of a novel gain-of-function mutant allele, slr1-d5, of rice DELLA protein[J];Journal of Integrative Agriculture;2016年07期
3 Hui Tao;Xuetao Shi;Feng He;Dan Wang;Ning Xiao;Hong Fang;Ruyi Wang;Fan Zhang;Min Wang;Aihong Li;Xionglun Liu;Guo-Liang Wang;Yuese Ning;;Engineering broad-spectrum disease-resistant rice by editing multiple susceptibility genes[J];Journal of Integrative Plant Biology;2021年09期
4 SHEN Hai-chao;SHI Yong-feng;FENG Bao-hua;WANG Hui-mei;XU Xia;HUANG Qi-na;Lü Xiang-guang;WU Jian-li;;Identification and Genetic Analysis of a Novel Rice Spotted-Leaf Mutant with Broad-Spectrum Resistance to Xanthomonas oryzae pv. oryzae[J];Journal of Integrative Agriculture;2014年04期
5 Bao-Hua Feng;Yang Yang;Yong-Feng Shi;Hai-Chao Shen;Hui-Mei Wang;Qi-Na Huang;Xia Xu;Xiang-Guang Lü;Jian-Li Wu;;Characterization and Genetic Analysis of a Novel Rice Spotted-leaf Mutant HM47 with Broad-spectrum Resistance to Xanthomonas oryzae pv. oryzae[J];Journal of Integrative Plant Biology;2013年05期
6 TANG Jun;LIU Dongming;LIU Zezhou;YANG Limei;FANG Zhiyuan;LIU Yumei;ZHUANG Mu;ZHANG Yangyong;Lü Honghao;YI Dengxia;SUN Peitian;;Preliminary Study of the Characteristics of Several Glossy Cabbage(Brassica oleracea var. capitata L.) Mutants[J];Horticultural Plant Journal;2015年02期
7 ;Identification and expression of a gfpK79R mutant of green fluorescent protein[J];Progress in Natural Science;2002年07期
8 ;NEWS[J];Chinese Rice Research Newsletter;1996年01期
9 Marietta Baraoidan;Hei Leung;;Characterization and Genetic Analysis of a Light-and Temperature-sensitive Spotted-leaf Mutant in Rice[J];Journal of Integrative Plant Biology;2011年08期
10 ;Fine mapping and cloning of MT1,a novel allele of D10[J];Progress in Natural Science;2009年12期
11 Da-Peng Xu;Ze-En Yao;Jian-Bin Pan;Hu-Yuan Feng;Zhi-Qi Guo;Xiao-Long Lu;;Study on the multiple characteristics of M_3 generation of pea mutants obtained by neutron irradiation[J];Nuclear Science and Techniques;2020年07期
12 Yanan Gao;Guangquan Wang;Shoujiang Yuan;Yanling Qin;Jinfeng Zhao;Yanpei Zhang;Wenhui Zhang;Xueyong Li;;Phenotypic analysis and molecular characterization of an allelic mutant of the D61 gene in rice[J];The Crop Journal;2014年04期
13 ;A novel hepatitis B virus mutant with A-to-G at nt551 in the surface antigen gene[J];World Journal of Gastroenterology;2003年02期
14 Yue Guo;Changle Liu;Weihua Long;Jianqin Gao;Jiefu Zhang;Song Chen;Huiming Pu;Maolong Hu;;Development and molecular analysis of a novel acetohydroxyacid synthase rapeseed mutant with high resistance to sulfonylurea herbicides[J];The Crop Journal;2022年01期
15 ;Comparative analysis of astaxanthin and its esters in the mutant E1 of Haematococcus pluvialis and other green algae by HPLC with a C30 column[J];Science in China(Series C:Life Sciences);2008年12期
16 ;Genetic analysis and fine-mapping of a dwarfing with withered leaf-tip mutant in rice[J];遗传学报;2008年12期
17 Haiping Yu;Deyong Ren;Yangzhou Zhu;Jiangmin Xu;Yuexing Wang;Ruifang Liu;Yunxia Fang;Zhenyuan Shi;Jiangjie Pan;Mei Lu;Bojun Ma;Jiang Hu;Yuchun Rao;;MULTI-TILLERING DWARF1, a new allele of BRITTLE CULM 12, affects plant height and tiller in rice[J];Science Bulletin;2016年23期
18 ;Genetic Analysis and Mapping of TWH Gene in Rice Twisted Hull Mutant[J];Rice Science;2009年01期
19 Yuanyan Zhang;Yihua Wang;Chunming Wang;Carsten Rautengarten;Erchao Duan;Jianping Zhu;Xiaopin Zhu;Jie Lei;Chao Peng;Yunlong Wang;Xuan Teng;Yunlu Tian;Xi Liu;Joshua L.Heazlewood;Aimin Wu;Jianmin Wan;;BRITTLE PLANT1 is required for normal cell wall composition and mechanical strength in rice[J];Journal of Integrative Plant Biology;2021年05期
20 Hideyo Yasuda;Eunsu Kim;Abu Musa Md Talimur Reza;Jin-Hoi Kim;;A highly efficient method for enriching TALEN or CRISPR/Cas9-edited mutant cells[J];Journal of Genetics and Genomics;2016年12期
中国重要会议论文全文数据库 前20条
1 Zhou Xiaogang;Liao Haicheng;Chern Mawsheng;Yin Junjie;Chen Yufei;Wang Jianping;Zhu Xiaobo;Chen Zhixiong;Yuan Can;Zhao Wen;Wang Jing;Li Weitao;He Min;Ma Bingtian;Wang Jichun;Qin Peng;Chen Weilan;Wang Yuping;Liu Jiali;Qian Yangwen;Wang Wenming;Wu Xianjun;Li Ping;Zhu Lihuang;Li Shigui;Pamela C.Ronald;Chen Xuewei;;A rice TPR domain protein BSR-K1 negatively regulates broad-spectrum resistance via binding OsPAL1 mRNA[A];中国植物病理学会2019年学术年会论文集[C];2019年
2 ;Cloning and function characterization of a mutant confers resistance signaling and leaf development in Arabldopsis thaliana[A];第十三届全国植物基因组学大会论文集[C];2012年
3 Peng Chen;Xiao-Ling Tong;Ming-Yue Fu;Hai Hu;Jiang-Bo Song;Song-Zhen He;Ting-Ting Gai;Fang-Yin Dai;Cheng Lu;;Molecular mapping and characterization of the silkworm apodal mutant[A];中国蚕学会第九届青年学术研讨会论文集(摘要汇编)[C];2017年
4 Shanshan Huang;Yuan Gao;Wanling Lin;Lei Wang;Jizong Jiang;Xun Yuan;Yuan Chen;Peng Zhang;Qian Chu;;Combined inhibition of MET and VEGF enhances therapeutic efficacy of EGFR TKIs in EGFR-mutant NSCLC with concomitant aberrant MET activation[A];2021年中国肿瘤标志物学术大会暨第十五届肿瘤标志物青年科学家论坛论文集[C];2021年
5 Xuanzong Li;Linlin Wang;;Clinical implications of XPO1 mutations in NSCLC patients with immunotherapy[A];2021年中国肿瘤标志物学术大会暨第十五届肿瘤标志物青年科学家论坛论文集[C];2021年
6 Peng Jiang;;p53 and Cancer Metabolism[A];第四届中国生物物理学会代谢生物学分会学术研讨会摘要集[C];2021年
7 Xinxin Zuo;Jie Zhou;Yinming Li;Kai Wu;Zonggui Chen;Xiang-Dong Fu;Yu Zhou;;TDP-43/miRNA Aggregation Caused Global Mitochondrial Imbalance in ALS[A];中国生物化学与分子生物学会2020全国学术在线会议摘要集[C];2020年
8 Jun Liu;Ting Guo;Xiaoning Shen;应汉杰;;Butanol production by a Clostridium beijerinckii mutant with high ferulic acid tolerance[A];中国生物工程学会第六次全国会员代表大会暨第九届学术年会论文集[C];2015年
9 薛涛涛;Jin-Bian;赵秀娟;Lu Cai;;Construction of Histone H3K14A mutant of Saccharomyces Cerevisiae[A];中国生物工程学会第六次全国会员代表大会暨第九届学术年会论文集[C];2015年
10 Jianfeng Lan;Xiao Zang;Di Wu;Lina Zou;Zi Wang;Zixing Wu;Di Chen;;Translational profiling analysis of the daf-2 rsks-1 mutant in C.elegans[A];第五届中国秀丽线虫大会摘要集[C];2018年
11 沙干;Rashmi Jain;Juan Zhao;Xiaojing Kong;Qiping Sun;Lei Yang;Jerry Jenkins;Mawsheng Chern;Joel A.Martin;Feng Xing;Weibo Xie;Qiang Li;Liang Guo;Rod A.Wing;Jeremy Schmutz;Pamela C.Ronald;李国田;;Dissect the rice immune system using a whole-genome sequenced mutant population[A];第十九届中国作物学会学术年会论文摘要集[C];2020年
12 Chenghong Wang;Qing Chen;Rui Wang;Chao Shi;Xin Yan;Jian He;Qing Hong;Shunpeng Li;;A Novel Angular Dioxygenase Gene Cluster Encoding 3-Phenoxybenzoate 1=,2=-Dioxygenase in Sphingobium wenxiniae JZ-1[A];中国生物工程学会2014年学术年会暨全国生物技术大会论文集[C];2014年
13 任芝霖;;The research on the function of C21ORF2 gene in photoreceptor[A];第一届中国临床分子诊断大会论文集[C];2018年
14 Wei Liu;Yu Sun;Xiaolin Liu;Yan Li;Zhengpeng Zhang;Zhihong Xie;;Azorhizobium caulinodans Transmembrane Chemoreceptor TlpA1 Mediates Host Colonization and Nodulation on Root and Stem[A];中国生物工程学会第十一届学术年会暨2017年全国生物技术大会论文集[C];2017年
15 刘阳依;Xiaodan Cao;Jinquan Chen;Jianhua Xu;;The Interaction Between Excited Biliverdin Molecule and Its Surroundings:From Solvent to Protein[A];中国化学会第五届全国生物物理化学会议(NCBPC5)摘要集[C];2018年
16 张云辉;Suobing Zhang;Jing Lin;Yingjie Wang;方先文;;Rice Tocopherol Deficiency1 Encodes a Homogentisate Phytyltransferase Essential for Tocopherol Biosynthesis and Regulates Overall Development in Rice[A];江苏省遗传学会2017年学术研讨会——“技术创新与遗传学发展”论文摘要集[C];2017年
17 王芳权;FAN Fang-jun;LI Wen-qi;ZHU Jin-yan;WANG Jun;ZHONG Wei-gong;杨杰;;Knock-out Efficiency Analysis of Pi21 Gene in Rice using CRISPR/Cas9[A];江苏省遗传学会2016年学术年会论文摘要集[C];2016年
18 Shan Li;Qian Liu;Shuansuo Wang;Kun Wu;Yonghang Tian;Jianqing Zhang;Jianfeng Chen;Xiangdong Fu;;Genetic basis of the increases in N-use efficiency and grain yield in rice[A];2018中国遗传学会第十次全国会员代表大会暨学术讨论会论文摘要汇编[C];2018年
19 李岩;;Protein satiety factor FIT plays an essential role in feeding control and healthy ageing[A];2019中国生理学会学术年会暨张锡钧基金第十五届全国青年优秀生理学学术论文交流会及第十三届全国青年生理学工作者学术会议论文摘要[C];2019年
20 Lu Yuan;Wang Xiue;Cao Aizhong;;Genetic Analysis of NAU9918 Mutant and Mapping of the Dwarf Gene[A];江苏省遗传学会2013年学术研讨会论文摘要集[C];2013年
中国博士学位论文全文数据库 前4条
1 Mohamed Hamed Arisha;利用EMS诱变创制辣椒新种质的研究[D];西北农林科技大学;2015年
2 白彦丽;植物病原细菌Xanthomonas感染秀丽隐杆线虫引发的天然免疫应答研究[D];兰州大学;2015年
3 Asadul Islam;[D];华中农业大学;2009年
4 Ayaz Ali Soomro;[D];中国农业大学;2016年
中国硕士学位论文全文数据库 前9条
1 陈尧;IL-15 mutant/Fc γ2a融合蛋白对溃疡性结肠炎小鼠模型的治疗作用及其机制研究[D];东南大学;2016年
2 高嫚妮;抑制柑橘溃疡病菌的砜类化合物的作用机制初步研究[D];贵州大学;2016年
3 ALFATIH ALAMIN ALHUSSAIN ABOAGLA;[D];华中农业大学;2016年
4 吴亚男;Xanthomonas gardneri抗铜基因copB的克隆及功能鉴定[D];湖南农业大学;2012年
5 陆鑫;Mutant p53及其下游基因Bche对Wilms瘤发展转移的作用[D];大连医科大学;2019年
6 郭鹤宝;水稻种子内生Xanthomonas sacchari系统发育及其植物促生特性研究[D];中国农业科学院;2020年
7 ELJAILI ALAMIN IDRISS ALI;[D];东北师范大学;2013年
8 李永胜;柑桔溃疡病菌(Xanthomonas axonopodis pv.citri)纤维素酶的分析[D];西南大学;2011年
9 郝好;水稻mutant37基因的精细定位和功能初步分析[D];浙江师范大学;2015年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978