收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

Horizontal gene transfer of Fhb7 from a fungus underlies Fusarium head blight resistance in wheat

Hongwei Wang  Silong Sun  Wenyang Ge  Lanfei Zhao  Bingqian Hou  Kai Wang  Zhongfan Lyu  Liyang Chen  Shoushen Xu  Jun Guo  Min Li  Peisen Su  Xuefeng Li  Guiping Wang  Cunyao Bo  Xiaojian Fang  Wenwen Zhuang  Xinxin Cheng  Jianwen Wu  Luhao Dong  Wuying Chen  Wen Li  Guilian Xiao  Jinxiao Zhao  Yongchao Hao  Ying Xu  Yu Gao  Wenjing Liu  Yanhe Liu  Huayan Yin  Jiazhu Li  Xiang Li  Yan Zhao  Xiaoqian Wang  Fei Ni  Xin Ma  Anfei Li  Steven S Xu  Guihua Bai  Eviatar Nevo  Caixia Gao  Herbert Ohm  Lingrang Kong  
【摘要】:Fusarium head blight(FHB) has devastated wheat production globally. Mycotoxin, especially trichothecenes, produced by the Fusarium pathogen is a major safety concern for human health and animal production. Fhb7 discovered from a wheat relative, Thinopyrum elongatum, shows a stable major effect on FHB resistance. Here, we cloned the Fhb7 by assembling the Triticeae E genome of T. elongatum, a wheatgrass species used in wheat distant hybridization breeding. Fhb7 encodes a glutathione S-transferase(GST) and confers broad resistance to Fusarium species by detoxifying trichothecenes via de-epoxidation. Presence of GST homologs in Epichlo? fungal species but not in plants supports that T. elongatum gained GST via horizontal gene transfer(HGT) from an endophytic Epichlo? that established symbiosis with temperate grasses. When introgressed into wheat, GST confers resistance to both FHB and crown rot in diverse wheat backgrounds without yield penalty, providing an excellent Fusarium resistant source for breeding.

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 Sridevi Nakka;Mithila Jugulam;Dallas Peterson;Mohammad Asif;;Herbicide resistance: Development of wheat production systems and current status of resistant weeds in wheat cropping systems[J];The Crop Journal;2019年06期
2 Hongjie Li;Timothy D.Murray;Robert A.McIntosh;Yang Zhou;;Breeding new cultivars for sustainable wheat production[J];The Crop Journal;2019年06期
3 Lin Ma;Chenyang Hao;Hongxia Liu;Jian Hou;Tian Li;Xueyong Zhang;;Diversity and sub-functionalization of TaGW8 homoeologs hold potential for genetic yield improvement in wheat[J];The Crop Journal;2019年06期
4 Yong Zhao;Meng Zhou;Ke Xu;Jiahao Li;Shanshan Li;Shuhua Zhang;Xueju Yang;;Integrated transcriptomics and metabolomics analyses provide insights into cold stress response in wheat[J];The Crop Journal;2019年06期
5 Xianfang HE;Li ZHAO;Ze LIU;Muhammad SAJJAD;Jianlai WANG;;Yield Gap Analysis of Wheat in Rice-wheat Rotation Regions of Anhui Province,China[J];Asian Agricultural Research;2019年11期
6 FANG Zheng-wu;HE Yi-qin;LIU Yi-ke;JIANG Wen-qiang;SONG Jing-han;WANG Shu-ping;MA Dong-fang;YIN Jun-liang;;Bioinformatic identification and analyses of the non-specific lipid transfer proteins in wheat[J];Journal of Integrative Agriculture;2020年05期
7 ZHAO Fu-nian;ZHOU Shuang-xi;WANG Run-yuan;ZHANG Kai;WANG He-ling;YU Qiang;;Quantifying key model parameters for wheat leaf gas exchange under different environmental conditions[J];Journal of Integrative Agriculture;2020年09期
8 Jun Li;Jing Yang;Yan Li;Ligeng Ma;;Current strategies and advances in wheat biology[J];The Crop Journal;2020年06期
9 Wei Zhang;Huifang Li;Liya Zhi;Qiannan Su;Jiajia Liu;Xiaoli Ren;Deyuan Meng;Na Zhang;Jun Ji;Xueyong Zhang;Junming Li;;Functional markers developed from TaGS3, a negative regulator of grain weight and size, for marker-assisted selection in wheat[J];The Crop Journal;2020年06期
10 ZHANG Pei-pei;Takele Weldu Gebrewahid;ZHOU Yue;LI Qing-luo;LI Zai-feng;LIU Da-qun;;Seedling and adult plant resistance to leaf rust in 46 Chinese bread wheat landraces and 39 wheat lines with known Lr genes[J];Journal of Integrative Agriculture;2019年05期
11 Minxia LU;Liang CHEN;Jinxiu WANG;Ruiliang LIU;Yang YANG;Meng WEI;Guanghui DONG;;A brief history of wheat utilization in China[J];Frontiers of Agricultural Science and Engineering;2019年03期
12 ZHANG Xi-wang;LIU Jian-feng;Zhenyue Qin;QIN Fen;;Winter wheat identification by integrating spectral and temporal information derived from multi-resolution remote sensing data[J];Journal of Integrative Agriculture;2019年11期
13 XU Xiao-dan;FENG Jing;FAN Jie-ru;LIU Zhi-yong;LI Qiang;ZHOU Yi-lin;MA Zhan-hong;;Identification of the resistance gene to powdery mildew in Chinese wheat landrace Baiyouyantiao[J];Journal of Integrative Agriculture;2018年01期
14 Zhongfu Ni;Hongjian Li;Yue Zhao;Huiru Peng;Zhaorong Hu;Mingming Xin;Qixin Sun;;Genetic improvement of heat tolerance in wheat:Recent progress in understanding the underlying molecular mechanisms[J];The Crop Journal;2018年01期
15 ZOU Ya-fei;QIAO Hong-bo;CAO Xue-ren;LIU Wei;FAN Jie-ru;SONG Yu-li;WANG Bao-tong;ZHOU Yi-lin;;Regionalization of wheat powdery mildew oversummering in China based on digital elevation[J];Journal of Integrative Agriculture;2018年04期
16 LI Qiang;WANG Zheng-rui;LI Ding;WEI Jian-wei;QIAO Wen-chen;MENG Xiang-hai;SUN Shu-luan;LI Hui-min;ZHAO Ming-hui;CHEN Xiu-min;ZHAO Feng-wu;;Evaluation of a new method for quantification of heat tolerance in different wheat cultivars[J];Journal of Integrative Agriculture;2018年04期
17 Yujie LIU;Qiaomin CHEN;Quansheng GE;Junhu DAI;;Spatiotemporal differentiation of changes in wheat phenology in China under climate change from 1981 to 2010[J];Science China(Earth Sciences);2018年08期
18 YAN Qiu-yan;DONG Fei;LOU Ge;YANG Feng;LU Jin-xiu;LI Feng;ZHANG Jian-cheng;LI Jun-hui;DUAN Zeng-qiang;;Alternate row mulching optimizes soil temperature and water conditions and improves wheat yield in dryland farming[J];Journal of Integrative Agriculture;2018年11期
19 YUE Ai-qin;LI Ang;MAO Xin-guo;CHANG Xiao-ping;LI Run-zhi;JING Rui-lian;;Single-nucleotide polymorphisms,mapping and association analysis of 1-FFT-A1 gene in wheat[J];Journal of Integrative Agriculture;2017年04期
20 CHEN Xue-yan;SONG Guo-qi;ZHANG Shu-juan;LI Yu-lian;GAO Jie;Islam Shahidul;MA Wu-jun;LI Gen-ying;JI Wan-quan;;The allelic distribution and variation analysis of the NAM-B1 gene in Chinese wheat cultivars[J];Journal of Integrative Agriculture;2017年06期
中国重要会议论文全文数据库 前20条
1 Hongwei Wang;Silong Sun;Wenyang Ge;Lanfei Zhao;Bingqian Hou;Kai Wang;Zhongfan Lyu;Liyang Chen;Shoushen Xu;Jun Guo;Min Li;Peisen Su;Xuefeng Li;Guiping Wang;Cunyao Bo;Xiaojian Fang;Wenwen Zhuang;Xinxin Cheng;Jianwen Wu;Luhao Dong;Wuying Chen;Wen Li;Guilian Xiao;Jinxiao Zhao;Yongchao Hao;Ying Xu;Yu Gao;Wenjing Liu;Yanhe Liu;Huayan Yin;Jiazhu Li;Xiang Li;Yan Zhao;Xiaoqian Wang;Fei Ni;Xin Ma;Anfei Li;Steven S Xu;Guihua Bai;Eviatar Nevo;Caixia Gao;Herbert Ohm;Lingrang Kong;;Horizontal gene transfer of Fhb7 from a fungus underlies Fusarium head blight resistance in wheat[A];第十九届中国作物学会学术年会论文摘要集[C];2020年
2 Ning Wang;Chunlei Tang;Xin Fan;Mengying He;Shan Zhang;Ming Xu;Zeyu Hu;Pengfei Gan;Jianfeng Wang;Xueling Huang;Kang Wang;Zhensheng Kang;Xiaojie Wang;;Inactivation of a Wheat Protein Kinase Gene Confers Broad Spectrum Resistance to Rust Fungi[A];第十九届中国作物学会学术年会论文摘要集[C];2020年
3 龙黎;Fangjie Yao;蒋云峰;陈国跃;;Two Novel QTL Combined with Yr18 Conferring High-level, Durable Resistance to Stripe Rust at Adult-plant Stage in Chinese Wheat Landrace Anyuehong[A];第十九届中国作物学会学术年会论文摘要集[C];2020年
4 Zhao Kainan;Wu Jinzhi;Huang Ming;Li Youjun;Wu Shanwei;Zhang Zhenwang;Hou Yuanquan;Yang Zhongshuai;Huang Xiuli;Zhao Wenxin;Li Shujing;Wang Hongtao;;Meta analysis of effects of tillage methods on grain yield and water use efficiency in wheat in Henan[A];第十九届中国作物学会学术年会论文摘要集[C];2020年
5 Zhou Tianyu;Chen Fajing;Zhang Fengfeng;Fang Anfei;Yu Yang;Bi Chaowei;杨宇衡;;Study on TaSBT1 in wheat resistance against stripe rust[A];中国植物病理学会2019年学术年会论文集[C];2019年
6 Lei Gong;Bao Liu;;Phylogenetic and population structural inference from genomic ancestry maintained in present-day common wheat Chinese landraces[A];第十届全国小麦基因组学及分子育种大会摘要集[C];2019年
7 Guihong Yu;Xu Zhang;Jinbao Yao;Maoping Zhou;Hongxiang Ma;;Resistance against Fusarium Head Blight in transgenic wheat plants expressing ScNPR1 gene[A];江苏省遗传学会2016年学术年会论文摘要集[C];2016年
8 Wenjing Hu;Derong Gao;Hongya Wu;Yong Zhang;Chenbin Lu;;Syntenic loci QFhb-4AL and QFhb-5DL for Fusarium head blight resistance in common wheat(Triticum aestivum L.) revealed by Genome-wide association mapping[A];江苏省遗传学会2019年学术研讨会论文集[C];2019年
9 付必胜;Zhiliang Zhang;Qiaofeng Zhang;Xiaoyou Wu;吴纪中;Shibin Cai;;Identification and mapping of a new powdery mildew resistance allele in the Chinese wheat landrace Hongyoumai[A];江苏省遗传学会2017年学术研讨会——“技术创新与遗传学发展”论文摘要集[C];2017年
10 Jia Liu;Zongkuan Wang;Anqi Fan;Jin Xiao;Haiyan Wang;Xiue Wang;;Two LysM receptors from Haynaldia villosa, CEBiP1-V and CERK1-V, play positive role in resistance to wheat powdery mildew[A];2018中国遗传学会第十次全国会员代表大会暨学术讨论会论文摘要汇编[C];2018年
11 Heng Zhang;Yiming Chen;Ying Niu;Xu Zhang;Li Sun;Haiyan Wang;Jin Xiao;Xiue Wang;;Characterization and toward fine mapping of a plant fewtillering, yellowing and dwarfing trait in common wheat[A];江苏省遗传学会2019年学术研讨会论文集[C];2019年
12 刘美艳;;The STENOFOLIA gene from Medicago alters leaf width, flowering time and chlorophyll content in transgenic wheat[A];江苏省遗传学会2017年学术研讨会——“技术创新与遗传学发展”论文摘要集[C];2017年
13 蔡瑾;Shan Wang;Guihua Bai;;Meta-analysis of FHB resistance QTL in Chinese wheat landraces using GBS-SNPs[A];江苏省遗传学会2016年学术年会论文摘要集[C];2016年
14 MUHAMMAD Faheem;LI Yingbo;ZHU Yanfei;CHENG Jiangyue;WANG Zongkhuan;WANG Xiue;;Characterization Of A Disulphide Isomerase Gene From Haynaldia Villosa To Reveal The Mechanism Of Resistance Against Powdery Mildew[A];江苏省遗传学会2013年学术研讨会论文摘要集[C];2013年
15 Muhammad Faheem;Yingbo Li;Muhammad Arshad;Cheng Jiangyue;Zhao Jia;Xiao Jin;Haiyan Wang;Ruiqi Zhang;Liping Xing;Aizhong Cao;Xiue Wang;;A Disulphide Isomerase Gene(Pdi-V) From Haynaldia Villosa Contributes To Powdery Mildew Resistance In Common Wheat[A];江苏省遗传学会第九次会员代表大会暨学术研讨会论文集[C];2015年
16 YANG Xuefang;HE Yingying;SONG Xi'E;YUAN Xiangyang;SUN Dasheng;;High sensitivity of herbicide-resistant blackgrass to allelopathic wheat suggests a novel method of weed management[A];中国第九届植物化感作用学术研讨会论文摘要集[C];2019年
17 Mengjing Zheng;Chen Jin;Yuhua Shi;Yanxia Li;Yanping Yin;Dongqing Yang;Yongli Luo;Dangwei Pang;Xu Xu;Wenqian Li;Jun Ni;Yuanyuan Wang;Zhenlin Wang;Yong Li;;Manipulation of lignin metabolism by plant densities and its relationship with lodging resistance in wheat[A];2016年全国青年作物栽培与生理学术研讨会论文集[C];2016年
18 Jing Wang;Qiang Gao;Yao Han;Haofeng Chen;;Genome-wide SNP discovery and phylogenetic analysis in wheat using genotyping-by-sequencing[A];2016年全国植物生物学大会摘要集[C];2016年
19 Yiping Tong;Hui Li;Mengyun Hu;Xueqiang Zhao;Xue He;Baoyuan Qu;Wenjing Li;;Engineering nitrogen use efficiency in wheat[A];2016年全国植物生物学大会摘要集[C];2016年
20 Wangcang Su;Xiaoli Wang;Hongle Xu;Renhai Wu;Hongdan Hao;;Investigation of the biological characteristics of weedy wheat and its harmful effects on wheat production in seven provinces in China[A];第十三届全国杂草科学大会论文摘要集[C];2017年
中国博士学位论文全文数据库 前20条
1 Shoaib Ur Rehman;小麦蔗糖非发酵相关蛋白激酶2基因TaSnRK2.9的功能分析[D];中国农业科学院;2018年
2 Muharam Ali;抗条锈病小麦N95175抗性基因的遗传图谱与克隆[D];西北农林科技大学;2010年
3 Muhammad Ejaz Khan;[D];西北农林科技大学;2013年
4 Mohamad Hesam Shahrajabian;华北平原冬小麦灌溉效应及蒸发、蒸腾的田间蒸渗仪评价[D];中国农业大学;2015年
5 Mamoona Hanif;小麦TaTGW6基因的克隆鉴定和功能标记开发[D];中国农业科学院;2016年
6 王丽芳;旱作小麦产量形成及其对不同覆盖与耕作措施的响应[D];西北农林科技大学;2016年
7 Nadia Khan;不同水分条件下小麦茎秆可溶性糖和农艺性状的遗传解析[D];中国农业科学院;2015年
8 李玲玲;[D];甘肃农业大学;2006年
9 Ammar Saad Khalid Al-Sammarraie;伊拉克和中国耕作技术和政策对小麦生产影响的比较研究[D];中国农业科学院;2019年
10 Bakht un Nisa Mangan;[D];西北农林科技大学;2014年
11 Shafeeq-ur-Rahman;酸碱和镉(Cd)胁迫条件下硅(Si)对小麦生理特性的作用机制[D];中国农业科学院;2020年
12 ABUL AWLAD KHAN;小麦ABC1类激酶基因耐热及抗旱的功能鉴定[D];中国农业大学;2016年
13 郑珍;关中地区冬小麦水分产量效应及气候变化条件下产量响应模拟研究[D];西北农林科技大学;2016年
14 杜克明;小麦生长监测物联网关键技术研究[D];中国农业科学院;2015年
15 Syeda Akash Fatima;赤霉病和条锈病对小麦产量的影响及小麦L693 2B染色体上抗赤霉病QTL定位[D];四川农业大学;2018年
16 陈旭;黄土旱塬区小麦品种生产力演变研究[D];西北农林科技大学;2016年
17 李影;植物蛋白无甲醛交联[D];东华大学;2009年
18 Asad,Muhammad Azeem;小麦抗条绣和白粉病基因的分子标记定位[D];中国农业科学院;2012年
19 Talpur Khalid Hussain;华北平原水肥管理对小麦玉米水、氮利用效率的研究[D];中国农业科学院;2014年
20 Muhammad Faheem;[D];南京农业大学;2016年
中国硕士学位论文全文数据库 前20条
1 易超;主动脉瓣病变合并升主动脉瘤15例Wheat手术临床经验总结[D];河北医科大学;2019年
2 Mamoudou Saidou;小麦新种质N0324抗白粉病基因的染色体定位与分子标记[D];西北农林科技大学;2013年
3 Lise Josephine Gerard;对中国小麦市场未来的研究[D];华东理工大学;2015年
4 韩国强;不同施氮条件下小麦品种的碳氮转移效率研究[D];福建农林大学;2010年
5 郑青焕;21份印度小麦种质品质性状的评价及主要农艺性状分析[D];西北农林科技大学;2016年
6 Shahat Sabet MOHAMED;中埃农业比较研究[D];中国农业科学院;2013年
7 刘占锋;利用作物模拟模型辅助冬小麦限水灌溉决策的研究[D];河北农业大学;2004年
8 杨宁;豆科绿肥—冬小麦轮作提高小麦产量和营养元素含量的效应与土壤机制[D];西北农林科技大学;2012年
9 Angelique TWIZERIMANA;不同播种方式与密度对冬小麦西农805产量和品质的影响[D];西北农林科技大学;2020年
10 罗怀勇;小麦条锈病、白粉病和叶锈病抗病基因的分子标记[D];四川农业大学;2010年
11 张志良;小麦地方品种红蚰麦抗白粉病基因的发掘和定位[D];南京农业大学;2015年
12 周振;锌对小麦镉吸收累积特性的影响及其作用机理[D];河南农业大学;2019年
13 拉钠(RANA ABDUL SAMAD);[D];华中农业大学;2016年
14 徐晓武;小麦抗赤霉菌侵入基因Fhb5的精细定位[D];南京农业大学;2014年
15 彭宏扬;农业供给侧结构性改革背景下河南优质专用小麦发展策略研究[D];河南农业大学;2019年
16 NI NI THAN;[D];西北农林科技大学;2017年
17 于宝柱;2005年中国四省小麦中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的污染调查[D];吉林大学;2006年
18 孙科;基因枪法介导的抗赤霉病防卫基因转化小麦的研究[D];华中农业大学;2013年
19 郝春明;全麦粉的制备及其品质特性研究[D];河南工业大学;2013年
20 王立国;西藏小麦耐铝特性研究[D];四川农业大学;2011年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978